Privacy policy

 1. GDPR

  Communicationwise hecht veel belang aan uw privacy. Het volgt daarvoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG of ook wel General Data Protection Regulation of GDPR genaamd. Het doel van dit privacybeleid is om aan te geven op welke manier Communicationwise uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in het kader van het gebruik van de website of als bezoeker en/of klant van de diensten van Communicationwise.

 2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

  De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

  BVBA Communicationwise
  Lindenstraat 2
  9831 Deurle
  BTW BE 0477.999.568
  RPR GENT, afdeling Gent
  e-mail: info@communicationwise.be
  telefoon: +32 9 282 48 02

 3. Over welke persoonsgegevens gaat het?

  Communicationwise verzamelt hoofdzakelijk volgende informatie en gegevens:

  • persoonlijke en elektronische identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum en -plaats, e-mailadres, bankrekeningnummer, eventuele facturatie-informatie, leveringsadres, betaalmethode, contactgegevens, taalvoorkeur, etc.
  • persoonsgegevens die u actief aan Communicationwise verstrekt om de opdracht uit te voeren: inlichtingen m.b.t. uw beroep en/of familiale situatie, financiële gegevens, etc.
  • elektronische lokalisatiegegevens: IP-adres, coördinaten, …

  Deze gegevens verstrekt u wanneer u met Communicationwise een overeenkomst sluit of wanneer u gebruik maakt van zijn website en diensten, o.a. wanneer u:

  • Bestellingen plaatst en/of aankopen doet op de website, online of in de kantoren
  • Zich inschrijft op (nieuws)brieven e.d.m.
  • Een online profiel aanmaakt
  • Het contactformulier invult of de klantendienst op een of andere wijze contacteert
  • Diensten afneemt bij Communicationwise
  • Deelneemt aan acties van Communicationwise
  • De website bezoekt (bijv. Cookies)
 4. Voor welke doeleinden en op welke grondslag worden uw persoonsgegevens gebruikt?

  Communicationwise gebruikt uw persoonsgegevens met als doel onder meer om:

  • Een optimale en persoonlijke dienstverlening te kunnen bieden
  • De door u gevraagde diensten te kunnen leveren en/of verbeteren
  • De door u gedane bestelling en opdracht te kunnen leveren en uitvoeren
  • Met u te communiceren
  • Uw vragen en opmerkingen te beantwoorden
  • Betalingen aan u of door u af te handelen en op te volgen
  • Fraude, fouten en/of criminele gedragingen te kunnen detecteren
  • Marketing- en reclamecampagnes te voeren
  • Statistische analyses uit te voeren op haar klantenbestand
  • Aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

  Communicationwise steunt bij de verwerking van uw persoonsgegevens op:

  • Uw toestemming die u aan Communicationwise geeft en die u te allen tijde kan intrekken
  • Een ander wettelijk criterium, zoals in het geval van de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan u partij bent
  • In bepaalde gevallen kan de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn om uw essentiële belangen te vrijwaren of is dit in het gerechtvaardigd belang van Communicationwise.
 5. Hoe beveiligt Communicationwise de veiligheid van uw persoonsgegevens?

  Communicationwise neemt de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig. Alle redelijke passende organisatorische en technische maatregelen worden genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens zoveel mogelijk tegen te gaan en te vermijden. Communicationwise updatet systematisch en automatisch al zijn softwareprogramma’s; zijn computers en bestanden worden versleuteld met een unieke toegangscode.

 6. Hoe en wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

  Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven of ter beschikking gesteld aan derden zonder uw toestemming. Indien dit voor de uitvoering van de dienstverlening van concluante noodzakelijk is en om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken, worden uw persoonsgegevens aan derden verstrekt, zoals boekhouder of taalspecialisten die handelen in opdracht van Communicationwise.

 7. Hoelang bewaart Communicationwise uw persoonsgevens?

  Communicationwise bewaart de verzamelde gegevens zolang dit nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te verwezenlijken of zolang een wettelijke basis Communicationwise toelaat deze gegevens te verwerken.

 8. Cookies en logbestanden?

  Op de website van Communicationwise wordt er o.a. gebruik gemaakt van essentiële en analytische cookies (Google analytics bv.).
  Daarnaast zijn er ook nog externe cookies, bv. deze van Google die gebruikt worden voor de Google Maps-integratie.
  Meer informatie hierover kan de webgebruiker terugvinden in het Cookiebeleid van Communicationwise.

 9. Wat zijn uw rechten voor het beheer en de toegang tot uw persoonsgegevens?

  U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen. In dat geval moet u wel een bewijs van uw identiteit voorleggen, zodat Communicationwise met zekerheid kan vaststellen dat de correcte persoon toegang wordt verleend tot de gegevens.
  Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen geheel of gedeeltelijke verwerking van uw gegevens door Communicationwise.

  U kan zich ook verzetten tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Hieronder wordt verstaan de beslissingen over individuen die uitsluitend worden gebaseerd op geautomatiseerde gegevensverwerking en waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die de betrokken individuen in aanmerkelijke mate treffen.

  Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit wil zeggen dat u aan Communicationwise kan verzoeken om uw persoonsgegevens waarover Communicationwise beschikt in een computerbestand naar u, dan wel aan een door u aan te wijzen derde, te sturen.

  U kan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens versturen naar de klantendienst via: info@communicationwise.be.

  Communicationwise zal er zo snel mogelijk gevolg aan trachten te geven en u in elk geval een reactie geven binnen dertig dagen na uw verzoek.

  Communicationwise zal evenwel in bepaalde gevallen niet verplicht zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging en dit omwille van wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

 10. Klachten

  Als u meent dat Communicationwise uw persoonsgegevens niet behandelt in overeenstemming met de wetgeving inzake de persoonsgegevensbescherming, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

  De contactgegevens van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

  Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  Tel: +32 (0)2 274 48 00
  Fax: +32 (0)2 274 48 35
  E-mail: contact@apd-gba.be

  U kan een formulier downloaden op: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

 11. Wijzigingen aan privacybeleid en contact

  Communicationwise kan zijn privacybeleid te allen tijde aanpassen, onder meer in functie van gewijzigde regelgeving, aangepaste interne processen en doeleinden. Bij fundamentele wijzigingen zal hiervan melding worden gemaakt op de website.

U kunt Communicationwise steeds contacteren aangaande het privacybeleid via info@communicationwise.be.