Uw taalpartner

De zes troeven van Communicationwise

One-stop-shop

Communicationwise is uw taalpartner voor vertaling, hertaling of transcreation, tekstrevisie en taalcoaching.

Kwaliteitsgarantie

Voor elke opdracht selecteren wij taalprofessionals – uitsluitend native speakers - die goed vertrouwd zijn met de specificiteit van uw teksten. Uw geschreven of vertaalde tekst krijgt nadien een grondige kwaliteitscontrole, van a tot z.

Mensenwerk

Onze taalopdrachten zijn in de eerste plaats het werk van mensen. Tools zorgen voor ondersteuning, consistentie en snelheid.

Taalpartnership

Communicationwise streeft naar een langetermijnrelatie met u én met zijn netwerk van taalspecialisten, via dialoog en persoonlijk contact.

Snel en flexibel

Kort op de bal spelen en flexibel zijn: heel belangrijk in ons vak! We doen altijd ons uiterste best en meer.

Gespecialiseerd

Wij hebben ons gespecialiseerd in de volgende vakgebieden:

 • bouw – industrie – techniek
 • financiën – economie – legal
 • human resources
 • marketing – media
 • fmcg

Votre partenaire linguistique

Les six atouts de Communicationwise

Interlocuteur unique

Communicationwise est votre partenaire pour toutes les missions de traduction, traduction-adaptation ou transcréation, révision de textes et coaching linguistique.

Garantie de qualité

Pour chaque mission, nous sélectionnons des linguistes professionnels (locuteurs natifs uniquement) dont les compétences correspondent au mieux à la spécificité de vos textes. Vos textes écrits ou traduits bénéficient ensuite d’un contrôle de qualité approfondi, de A à Z.

Travail humain

Nos travaux sont avant tout réalisés par des personnes de chair et d’os. Divers outils sont utilisés pour l’assistance, la cohérence et la rapidité.

Partenariat linguistique

Communicationwise vise à développer une relation durable avec vous, mais aussi avec son réseau de spécialistes linguistiques, grâce à un dialogue franc et à un contact personnalisé.

Rapidité et flexibilité

La réactivité et la flexibilité sont des qualités essentielles dans notre métier. Nous mettons un point d’honneur à toujours faire de notre mieux… et même plus.

Spécialisation

Nous nous sommes spécialisés dans les domaines suivants :

 • construction – industrie – technique
 • finances – économie – droit
 • ressources humaines
 • marketing – médias
 • FMCG

Your language partner

Communicationwise's six USPs

One stop shop

Communicationwise is your language partner for translation, transcreation, editing and language coaching.

Quality guarantee

For each project, we select language professionals – exclusively native speakers – who are the best match for the specific nature of your texts. Your written or translated text is then subjected to thorough quality control, from a to z.

Human process

Our language projects are primarily the work of human beings. Tools are used for support, consistency and speed.

Language partnership

Communicationwise works towards a long-term relationship with you and its network of language specialists, through dialogue and personal contact.

Fast and flexible

Responsiveness and flexibility are very important in our business! We always do our very best or even more.

Specialised

We specialise in the following areas:

 • construction – industry – engineering
 • finance – economy – legal
 • human resources
 • marketing – media
 • fmcg

Ihr Partner für Sprachdienstleistungen

Die sechs Pluspunkte von Communicationwise

Alles aus einer Hand

Communicationwise ist Ihr Partner für Sprachdienstleistungen aller Art: Übersetzung, Transkreation (adaptive Übersetzung), Lektorat und Sprachcoaching.

Qualitätsgarantie

Für jeden Auftrag wählen wir die – ausschließlich muttersprachlichen – Fachleute aus, deren Leistungsprofil am besten den besonderen Anforderungen Ihrer Texte entspricht. Nach der Fertigstellung durchläuft der für Sie geschriebene oder übersetzte Text eine gründliche und umfassende Qualitätskontrolle.

Qualitätsfaktor Mensch

Bei unseren Sprachdienstleistungen steht die Arbeit fachkundiger Menschen an erster Stelle. Tools werden als Unterstützung, zur Gewährleistung der Konsistenz und der Schnelligkeit eingesetzt.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit

Ziel von Communicationwise ist eine langfristige Zusammenarbeit mit Ihnen und mit unserem Netzwerk von Sprachexperten. Dafür setzen wir auf Dialog und persönlichen Kontakt.

Schnell und flexibel

Schnell reagieren und flexibel sein: Das ist in unserem Metier sehr wichtig! Wir tun immer unser Bestes – und mehr.

Spezialisierung

Wir haben uns auf folgende Fachgebiete spezialisiert:

 • Bau – Industrie – Technik
 • Finanzen – Wirtschaft – Recht
 • Personalmanagement
 • Marketing – Medien
 • FMCG

Als freelance vertaler werk je niet voor Communicationwise, maar met Communicationwise. We werken in team, waarbij kwaliteit en klantgerichtheid centraal staan.

En tant que traducteur freelance, on ne travaille pas pour Communicationwise, mais avec Communicationwise. Résultat : un travail d’équipe au service de la qualité et du client.

As a freelance translator, you don’t work for Communicationwise, but with Communicationwise, working as a team in the interests of quality and the client.

Als freiberuflicher Übersetzer arbeitet man nicht für, sondern mit Communicationwise. Wir handeln als ein gemeinsames Team, im Dienste der Qualität und des Kunden.

Onze taaldiensten

One-stop-shop

Communicationwise is een one-stop-shop voor uiteenlopende taalopdrachten en taalcombinaties. Onze werktalen zijn hoofdzakelijk Nederlands (Vlaanderen en Nederland), Frans (België en Frankrijk), Engels (VK en VS), Duits (Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk), Spaans en Italiaans.

Ook voor andere taalcombinaties kunt u bij ons terecht.

Vertaling en Hertaling (Transcreation)

Communicationwise vertaalt uw teksten met veel aandacht en respect voor de brontaal. Onze vertalers ─ allen native speakers ─ zetten de boodschap van uw teksten nauwgezet om in een heldere doeltaal.

Bij commerciële en marketingteksten gaan we nog een stapje verder: we gaan creatief aan de slag met toon, stijl en woordkeuze om de teksten perfect te laten aansluiten op de cultuur van de doeltaal. Dit noemen wij hertaling of transcreation. Want uw wervende teksten moeten ook vloeien in de doeltaal.

Revisie

Vertaalt of schrijft u uw teksten zelf maar wenst u toch een externe check door een taalprofessional? Onze revisoren kijken uw teksten na op spelling, toon en stijl.

Copywriting

Uw boodschap snedig en trefzeker formuleren, dat is een vak apart. En het vraagt heel wat tijd en focus. Wringt daar wel eens het schoentje? De copywriters van Communicationwise schrijven uw teksten voor print en web.

Taalcoaching

Taal is een huis met veel kamers. U kunt bij onze taalcoaches terecht voor specifieke noden, zoals spreken voor publiek, taalscreening van sollicitanten of taalondersteuning voor studenten.

Nos services linguistiques

Communicationwise est votre interlocuteur unique pour divers types de travaux et combinaisons linguistiques. Nos langues de travail sont principalement le néerlandais (Flandre et Pays-Bas), le français (Belgique et France), l’anglais (Royaume‑Uni et États‑Unis), l’allemand (Allemagne, Suisse et Autriche), l’espagnol et l’italien

Vous pouvez également faire appel à nous pour d’autres combinaisons de langues. 

Traduction et traduction-adaptation (transcréation)

Communicationwise traduit vos documents dans le plus grand respect de la langue source. Nos traducteurs (uniquement des locuteurs natifs) transposent la teneur de vos textes dans une langue cible claire. 

Pour les textes commerciaux et marketing, nous allons encore plus loin: nous travaillons le ton, le style et les choix lexicaux avec créativité afin d’assurer une intégration parfaite dans la culture de la langue cible. C’est ce que nous appelons la traduction-adaptation ou transcréation. Car vos textes de promotion doivent aussi être accrocheurs dans la langue cible. 

Révision

Vous traduisez ou écrivez vous-même vos textes, mais vous souhaitez les faire relire par un linguiste professionnel ? Nos réviseurs vérifient l’orthographe, le ton et le style. 

Copywriting

La formulation de messages vifs et percutants est une spécialité à part entière, qui demande beaucoup de temps et de concentration. Et parfois, c’est là que le bât blesse… Les copywriters de Communicationwise écrivent vos textes pour la communication imprimée et le web. 

Coaching linguistique

La langue possède de multiples facettes. Vous pouvez vous adresser à nos coaches pour toute une série de besoins spécifiques, par exemple pour apprendre à mieux vous exprimer en public, faire passer des tests linguistiques à des candidats ou offrir un soutien linguistique à des étudiants. 

Our language services

Communicationwise is your one stop shop for a wide range of language combinations and projects. The main languages we work with are Dutch (Flanders and the Netherlands), French (Belgium and France), English (UK and US), German (Germany, Switzerland and Austria), Spanish and Italian

We can also arrange other language combinations on request. 

Translation and Transcreation

Communicationwise translates your texts with great attention to and respect for the source language. Our translators ─ all native speakers ─ transfer the message of your texts clearly and accurately into the target language.

For commercial and marketing texts, we go a step further: we get creative with the tone, style and choice of words so that the texts are a perfect fit with the culture of the target language. We call this transcreation. After all, your marketing texts need to flow well in the target language too. 

Editing

Do you translate or write your own texts, but would like an external check by a language professional? Our editors will review your texts for spelling, tone and style. 


Copywriting

Putting your message into well-chosen, incisive words is a special skill. One that demands time and focus. That’s where we come in. Communicationwise’s copywriters write your texts for print and web. 

Language coaching

There are many aspects to language learning. Our language coaches will help you with your specific requirements, from public speaking to language screening of job applicants or language support for students.

Unsere Sprachdienstleistungen

Communicationwise ist ein One-Stop-Shop für verschiedenste Sprachdienstleistungen und Sprachkombinationen, unsere Kunden erhalten so alles aus einer Hand. Unsere Hauptarbeitssprachen sind Niederländisch (Flandern und Niederlande), Französisch (Belgien und Frankreich), Englisch (Großbritannien und USA), Deutsch (Deutschland, Schweiz und Österreich), Spanisch und Italienisch

Aber auch für andere Sprachkombinationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Übersetzung und adaptive Übersetzung (Transkreation)

Communicationwise übersetzt Ihre Texte mit viel Aufmerksamkeit und Respekt für die Ausgangssprache. Unsere Übersetzer, die alle Muttersprachler sind, setzen die Botschaften Ihrer Texte genau in einen klar formulierten Zielsprachentext um. 

Bei Verkaufs- oder Marketingtexten gehen wir noch einen Schritt weiter: Tonfall, Stil und Wortwahl setzen wir kreativ um, um die Texte perfekt an die Kultur der Zielsprache anzupassen. Das wird als adaptive Übersetzung oder Transkreation bezeichnet. Damit Ihre Werbetexte auch in der Zielsprache überzeugen. 


Lektorat

Sie übersetzen oder schreiben Ihre Texte selbst, möchten aber eine externe Überprüfung durch einen Sprachspezialisten? Unsere Lektoren überprüfen Ihre Texte im Hinblick auf Rechtschreibung, Tonfall und Stil. 

Copywriting

Ihre Botschaft treffend und überzeugend formulieren – das ist ein Fach für sich. Das Zeit und Konzentration erfordert. Fehlt es daran manchmal? Die Copywriter von Communicationwise verfassen für Sie Ihre Texte für Printmedien und Internet. 

Sprachcoaching

Sprache ist ein weites Feld. Unsere Sprachcoaches können Sie in verschiedensten Bereichen unterstützen, wie Sprechen vor Publikum, Sprachscreening von Bewerbern oder Sprachförderung für Studenten. 

Communicationwise biedt ons een enorme ondersteuning voor onze interne nieuwsbrieven. Zij en hun netwerk aan taalexperts nemen hun werk altijd zeer “au sérieux”. Optimale service naar de klant toe zit in hun DNA.

Communicationwise nous aide énormément pour nos newsletters internes. Ils prennent toujours leur travail très au sérieux, tout comme leur réseau de linguistes. Ils mettent un point d’honneur à offrir un service optimal.

Communicationwise provides us with huge support with our internal newsletters. They and their network of language experts always take their work very seriously. Providing the best possible service for the client is in their DNA.

Communicationwise bietet uns eine enorme Unterstützung für unsere internen Newsletter. Sie und ihr Netzwerk von Sprachenexperten nehmen ihre Arbeit immer sehr ernst. Optimaler Kundendienst liegt ihnen im Blut.

Onze aanpak

Elke taalopdracht is maatwerk bij Communicationwise. Binnen ons netwerk van getalenteerde taalprofessionals selecteren wij de man of vrouw die het onderwerp van uw teksten uitstekend beheerst. 

Ons uitgebreide netwerk van vertalers en copywriters maakt ons voldoende flexibel om uw gespecialiseerde taalopdracht snel en accuraat uit te voeren. Tegelijk is het overzichtelijk en maakt het een gepersonaliseerde aanpak mogelijk. Het gros van de taalprofessionals kennen wij persoonlijk, en met velen werken wij al jarenlang samen. 

Dit is het resultaat van een grondige en veeleisende selectieprocedure. We verwachten ook dat ze leergierig, empathisch, discreet, punctueel en gestructureerd zijn. U kunt ervan op aan: deze persoonlijke aanpak geeft u een extra kwaliteitswaarborg

Vertrouwt u ons regelmatig taalopdrachten toe? Dan krijgt u een vaste toegewijde vertaler, revisor of copywriter toegewezen. Dat werkt snel en efficiënt. En het is uw garantie op consistentie.

Notre approche

Pour Communicationwise, chaque mission exige un travail sur mesure. Nous veillons toujours à sélectionner, dans notre réseau de professionnels de talent, la personne qui maîtrise parfaitement le sujet de vos textes. 

Notre vaste réseau de traducteurs et de copywriters nous apporte la flexibilité nécessaire pour mener à bien vos travaux linguistiques les plus pointus avec rapidité et précision. Il est également d’une taille parfaitement gérable et nous permet d’adopter une approche personnalisée. Nous connaissons personnellement la plupart de nos linguistes, avec qui nous collaborons parfois depuis de nombreuses années. 

C’est le résultat d’une procédure de sélection approfondie et rigoureuse. Nos linguistes doivent être curieux, empathiques, discrets, ponctuels et organisés. Soyez-en sûr(e): cette approche personnalisée est pour vous une garantie de qualité supplémentaire

Si vous faites régulièrement appel à nos services, nous vous attribuerons un traducteur, réviseur ou copywriter fixe. C’est rapide et efficace. Et c’est une excellente garantie de cohérence.

Our approach

At Communicationwise, every language project is tailor-made. From our network of talented language professionals, we select the man or woman with an excellent grasp of the subject-matter of your texts. 

Our extensive network of translators and copywriters gives us the flexibility to carry out your specialist language project quickly and accurately. We keep our network at a manageable size, enabling a personalised approach. We know the majority of the language professionals personally, and have worked with many of them for years. 

This is the result of a rigorous and demanding selection procedure. We also expect them to have an inquiring mind, show empathy, be discreet, focussed and organised. You can count on this: our personal approach gives you an extra quality guarantee. 

If you entrust us with regular language projects,  we’ll assign a dedicated translator, editor or copywriter to you. For speed and efficiency. And to guarantee you consistency.

Wie wir arbeiten

Alle Sprachdienstleistungen von Communicationwise sind Maßarbeit. Aus unserem Netzwerk hervorragender Sprachspezialisten wählen wir diejenigen aus, die besonders gut mit dem Themengebiet Ihrer Texte vertraut sind. 

Unser großes Netzwerk von Übersetzern und Copywritern ermöglicht uns die erforderliche Flexibilität, um Ihre spezialisierten Sprachaufträge schnell und genau auszuführen. Gleichzeitig ist es übersichtlich und macht dadurch eine persönlich ausgerichtete Arbeitsweise möglich. Die Mehrzahl unserer Sprachspezialisten kennen wir persönlich, mit vielen von ihnen arbeiten wir schon seit vielen Jahren zusammen. 

Das ist das Ergebnis eines umfassenden und hohe Anforderungen stellenden Auswahlverfahrens. Wir erwarten von ihnen zudem, dass sie diskret, pünktlich und strukturiert arbeiten und stets bereit sind dazuzulernen. Für unsere Kunden bedeutet dieser persönliche Ansatz eine zusätzliche Qualitätsgarantie

Vertrauen Sie uns regelmäßig Übersetzungsaufträge an? Dann erhalten Sie einen festen Übersetzer/Lektor oder Copywriter. Das sorgt für schnelle und effiziente Arbeit. Und ist Ihre Garantie für Konsistenz.

 

1. Aanvraag

U stuurt uw taalopdracht door naar een vaste contactpersoon. Samen leggen we budget en timing vast.

2. Selectie taalexpert

Uit ons netwerk van native speakers kiezen we uw ‘dedicated’ taalexpert of de persoon die qua ervaring en expertise het best matcht met de opdracht.

3. Uitvoering taalopdracht

Onze taalprofessionals voeren de opdracht uit: vertalen, hertalen, copywriting, reviseren of adviseren. Vertaaltools en glossaria bieden consistentie en ondersteuning. Bij vragen overleggen we met hen en ook met u.

4. Kwaliteitscontrole

Een interne revisor voert een kwaliteitscontrole uit van a tot z. Stijl, toon en woordkeuze worden scrupuleus nagekeken. Onze expert kijkt ook de brontekst na.

5. Aanlevering en feedback

U ontvangt de taalopdracht tegen de afgesproken deadline. Opmerkingen en suggesties in bron- en doeltaal krijgt u er gratis bij.

1. Demande

Vous envoyez votre demande à une personne de contact fixe. Ensemble, nous définissons un budget et un timing.

2. Sélection du linguiste

Nous sélectionnons, dans notre réseau de locuteurs natifs, votre linguiste «habituel» ou la personne dont l’expérience et les compétences correspondent le mieux au travail à effectuer.

3. Exécution du travail

Nos linguistes professionnels exécutent la mission, qu’il s’agisse de traduction, de traduction-adaptation, de copywriting, de révision ou de conseil. Divers outils de traduction et glossaires favorisent la cohérence et les aident dans leur travail. S’ils ont des questions à poser, nous en discutons avec eux, mais aussi avec vous.

4. Contrôle de qualité

Un réviseur interne effectue un contrôle de qualité complet, de A à Z. Il vérifie scrupuleusement le style, le ton et la terminologie. Notre expert contrôle également le texte source.

5. Livraison et feed-back

Vous recevez le texte ou bénéficiez du service dans le délai convenu. Nous vous communiquons gratuitement une liste de remarques et de suggestions dans la langue source et dans la langue cible.

1. Request

You send your language project to a regular contact person. Together we agree on the budget and timing.

2. Selection of language expert

From our network of native speakers, we select your dedicated language expert or the person whose experience and expertise is the best match for your project.

3. Carrying-out of language project

Our language professionals carry out the project: translation, transcreation, copywriting, editing or advice. Language tools and glossaries provide consistency and support. We discuss any questions with them and with you.

4. Quality control

An internal reviser performs quality control from a to z. Style, tone and choice of words are scrupulously examined. Our expert also checks the source text.

5. Delivery and feedback

You receive the language project by the agreed deadline. You also receive comments and suggestions in the source and target languages for free.

1. Anfrage

Sie schicken Ihren Sprachdienstleistungsauftrag an eine feste Kontaktperson. Zusammen legen wir das Budget und den Zeitplan fest.

2. Auswahl der Sprachexperten

Aus unserem Netzwerk von Muttersprachlern wählen wir Ihren festen Sprachexperten oder die Person aus, die in puncto Erfahrung und Fachkenntnis am besten für Ihren Auftrag geeignet ist.

3. Auftragsausführung

Unsere Sprachexperten führen Ihren Auftrag aus: Übersetzung, Transkreation, Copywriting, Revision oder Beratung. Übersetzungstools und Glossare unterstützen die Arbeit und sorgen für Konsistenz. Bei Fragen suchen wir zusammen mit den Sprachexperten und auch mit Ihnen nach einer Lösung.

4. Qualitätskontrolle

Der Text durchläuft eine interne Revision mit einer umfassenden Qualitätskontrolle. Stil, Tonfall und Wortwahl werden dabei genauestens überprüft. Gleichzeitig wird auch der Ausgangstext kontrolliert.

5. Lieferung und Feedback

Die Lieferung des Auftrags erfolgt zum vereinbarten Termin. Anmerkungen und Empfehlungen in Bezug auf den Ausgangs- und den Zieltext werden kostenlos mitgeliefert.

Onze klanten

Hierna vindt u enkele logo’s van tevreden klanten.
We bezorgen u graag een uitgebreide klantenlijst op aanvraag.

Nos Clients

Vous trouverez ci-dessous quelques logos de clients satisfaits.
Nous pouvons vous fournir une liste plus complète de nos clients sur simple demande.

Our Clients

Here are some logos of satisfied clients.
We will be happy to supply you with a detailed list of clients on request.

Unsere Kunden

Hier finden Sie einige Logos von zufriedenen Kunden.
Auf Anfrage lassen wir Ihnen gerne eine umfassende Kundenliste zukommen.

Als vertaalster vind ik Communicationwise een betrouwbare en serieuze partner die zeer begaan is met taal en stijl.

En tant que traductrice, je trouve en Communicationwise un partenaire fiable et sérieux, très soucieux de la langue et du bien écrire.

As a translator, I find Communicationwise to be a reliable, committed partner, taking great care about language and good writing.

Als Übersetzerin erlebe ich Communicationwise als einen zuverlässigen und professionellen Partner mit hoher Aufmerksamkeit für Sprache und guten Stil.

Uw aanspreekpunt

Michel Volckaert en Annemie De Backer zijn de twee zaakvoerders van Communicationwise. Zij zijn uw vaste aanspreekpunt voor al uw taalopdrachten.

IMG_0656.jpg

Een korte kennismaking:

Met een masterdiploma Vertaalkunde en een rugzak vol communicatie-ervaring begonnen we in 2002 aan het Communicationwise-avontuur.

Wat ons de stap deed zetten? Onze passie voor taal en de veelzijdigheid van het communicatievak. En inderdaad: geen dag is eentonig, geen opdracht kleurloos. Integendeel. 

Communicationwise houdt ons scherp voor nieuwe trends en ideeën. Ons netwerk van taalprofessionals, verspreid over Europa en daarbuiten, opent onze blik op de wereld. Als geen ander proeven wij de nuances, accenten en tinten van talen, culturen en mensen. Dat verrijkt ons, elke dag.

En die begeestering hopen wij over te brengen op u, onze klanten. Door u een kwaliteitsvol totaalpakket aan te bieden van vertalingen, hertalingen, copywriting, revisie en taalcoaching. Door taal en tekst in de eerste plaats een zaak te laten blijven van mensen. Door van persoonlijk contact en dialoog uw beste kwaliteitswaarborg te maken. Dat is voor ons de krachtigste drijfveer om met veel enthousiasme de volgende bladzijde in de geschiedenis van Communicationwise aan te vatten. 

Wees welkom bij Communicationwise!

Vos interlocuteurs

Michel Volckaert et Annemie De Backer sont les deux gérants de Communicationwise. Ils sont à votre écoute pour toutes vos missions linguistiques.

IMG_0662.jpg

Voici une brève présentation :

Forts d’un diplôme de Master en traduction et de nombreuses années d’expérience dans la communication, nous nous sommes lancés dans l’aventure Communicationwise en 2002.

Ce qui nous a décidés à franchir le pas ? Notre passion pour la langue et le caractère multiforme de la communication. Et en effet, aucune journée n’est monotone, aucune mission n’est sans relief. 

Grâce à Communicationwise, nous restons attentifs aux nouvelles tendances et aux nouvelles idées. Notre réseau de linguistes professionnels, répartis dans toute l’Europe et au-delà, ouvre notre perspective sur le monde. Nous sommes idéalement placés pour découvrir les nuances, les accents et les couleurs des langues, des cultures et des gens. Cela nous enrichit, jour après jour.

Cet enthousiasme, nous espérons pouvoir vous le transmettre, à vous, nos clients. En vous proposant une offre complète et qualitative de services de traduction, de traduction-adaptation, de copywriting, de révision et de coaching linguistique. En veillant à ce que la langue et le texte restent avant tout l’affaire de personnes de chair et d’os. En faisant du dialogue et du contact personnel votre meilleure garantie de qualité. Telles sont nos motivations pour entamer avec ardeur le prochain chapitre de l’histoire de Communicationwise. 

Soyez les bienvenus chez Communicationwise !

Your contact persons

Michel Volckaert and Annemie De Backer are the two owners of Communicationwise. They’re your first point of contact for all language projects.

IMG_0614.jpg

A brief introduction:

With MAs in Translation and a backpack full of experience in communication, we set off on the Communicationwise adventure in 2002.

What led us to embark on this path? Our passion for language and the many facets of communication. We find that there’s never a dull day or an uninteresting project. 


On the contrary, Communicationwise keeps us alert to new trends and ideas. Our network of language professionals, spread throughout Europe and beyond, opens our eyes to the world. We excel in appreciating the nuances, accents and tones of languages, cultures and people. They enrich us day by day.

And we hope to convey this enthusiasm to you, our clients. By offering a high quality complete package of translation, transcreation, copywriting, editing and language coaching. First and foremost by keeping language and text a business on a human scale. By making personal contact and dialogue your best quality guarantee. That’s our most powerful driver as we start a new page in the story of Communicationwise. 

Welcome to Communicationwise!

Ihr Kontakt

Die Geschäftsführung liegt in den Händen von Michel Volckaert und Annemie De Backer. Sie sind Ihre ständigen Kontaktpersonen für alle Ihre Sprachdienstleistungsaufträge.

IMG_0621.jpg

Ein kurze Vorstellung:

Mit einem Masterabschluss für Übersetzungswissenschaft in der Tasche und einem Rucksack voller Kommunikationserfahrung haben wir 2002 unser Communicationwise-Abenteuer begonnen.

Was gab den Ausschlag für diesen Schritt? Unsere Leidenschaft für die Sprache und für die Vielseitigkeit der Welt der Kommunikation. Und in der Tat: Kein Tag ist eintönig, kein Auftrag langweilig. Im Gegenteil. 


Dank Communicationwise bleiben wir wach für neue Trends und Ideen. Unser Netzwerk kompetenter Sprachspezialisten, das sich über ganz Europa und darüber hinaus erstreckt, öffnet unseren Blick auf die Welt. Wir erleben eine unvergleichliche Vielfalt von Nuancen, Akzenten und Färbungen von Sprachen, Kulturen und Menschen. Das bereichert uns Tag für Tag.

Und diese Begeisterung wollen wir gerne mit Ihnen, unseren Kunden, teilen. Indem wir Ihnen ein von hoher Qualität geprägtes Gesamtpaket von Übersetzung, Transkreation, Copywriting, Lektorat und Sprachcoaching anbieten. Indem wir die Behandlung von Sprache und Text nach wie vor in erster Linie in die Hände von Menschen legen. Indem wir aus dem persönlichen Kontakt und aus dem Dialog Ihre beste Qualitätsgarantie machen. Das ist unsere stärkste Antriebskraft, um mit viel Enthusiasmus die nächste Seite der Geschichte von Communicationwise aufzuschlagen. 

Herzlich willkommen bei Communicationwise!

Correcte afspraken, respect voor timing en kwalitatieve vertalingen. Kortom, een partner die met ons meedenkt.
Des engagements clairs, des délais respectés et des traductions de qualité. Bref, un partenaire qui réfléchit avec nous.
Precise arrangements, respect for timing and high quality translations. In short, a partner that’s aligned with us.
Korrekte Absprachen, Einhaltung der vereinbarten Fristen und qualitativ hochwertige Übersetzungen.  Kurz, ein Partner, der mitdenkt.

Contact

Kunnen wij ook uw taalpartner worden? 

Neem contact met ons op. Wij maken graag tijd voor u. Tot binnenkort!

Communicationwise
Lindenstraat 2
9831 Deurle
België
info@communicationwise.be
+32 9 282 48 02
LinkedIn

Contact

Deviendrons-nous votre partenaire linguistique ? 

N’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous consacrer du temps. À bientôt !

Communicationwise
Lindenstraat 2
9831 Deurle
Belgique
info@communicationwise.be
+32 9 282 48 02
LinkedIn

Contact us

Can we be your language partner? 

Please get in touch. We look forward to meeting you!

Communicationwise
Lindenstraat 2
9831 Deurle
Belgium
info@communicationwise.be
+32 9 282 48 02
LinkedIn

Kontakt

Können wir auch Ihr Partner für Sprachdienstleistungen werden? 

Wenden Sie sich an uns. Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie. Bis bald!

Communicationwise
Lindenstraat 2
9831 Deurle
Belgien
info@communicationwise.be
+32 9 282 48 02
LinkedIn

Jobs

Freelance taalprofessionals met ervaring welkom

In onze aanpak is de keuze van de juiste taalpartner primordiaal. Daarom willen wij ambitieuze taalspecialisten aantrekken die de lat voor zichzelf en onze klanten steeds hoger leggen. 

Alleen op die manier kunnen we samen een betere kwaliteit aanbieden. 

Wil jij ook een van onze taalpartners worden? Stuur dan je cv naar info@communicationwise.be t.a.v. Michel Volckaert.    

Als je vertaaltest ons enthousiast maakt, heten we je binnenkort welkom bij Communicationwise.  

Jobs

Vous êtes linguiste free-lance expérimenté(e) ? Bienvenue chez nous !

Dans notre approche, le choix du partenaire linguistique est absolument essentiel. C’est pourquoi nous avons à cœur de recruter des spécialistes ambitieux, qui placent la barre toujours plus haut, pour nos clients comme pour eux-mêmes. 

C’est là la seule manière d’offrir, ensemble, une qualité supérieure. 

Vous souhaitez faire partie de notre équipe de partenaires linguistiques ? Envoyez votre CV à info@communicationwise.be, à l’attention de Michel Volckaert. 

Si votre test suscite notre enthousiasme, nous aurons bientôt le plaisir de vous accueillir chez Communicationwise. 

Jobs

Experienced language professionals welcome

Selecting the right language partner is key to our approach. So we want to attract ambitious language specialists who constantly raise the bar for themselves and our clients. 

This is the only way to ensure that together we offer better quality. 

Would you like to become one of our language partners? Send your CV to info@communicationwise.be for attention of Michel Volckaert.    

If your test translation impresses us, we’ll soon welcome you to join our Communicationwise team.

Jobs

Freiberufliche Sprachprofis mit Erfahrung gesucht

Für unsere Arbeitsweise ist die Wahl der richtigen Sprachpartner ausgesprochen wichtig. Deshalb möchten wir mit ehrgeizigen Sprachprofis zusammenarbeiten, die die Latte für sich selbst und für unsere Kunden immer höher legen. 

Nur so können wir zusammen mit herausragender Qualität überzeugen. 

Möchten auch Sie als Sprachpartner/in mit uns zusammenarbeiten? Dann schicken Sie Ihren Lebenslauf an: Michel Volckaert, info@communicationwise.be

Wenn Sie uns mit Ihrem Übersetzungstest begeistern, freuen wir uns darauf, Sie im Freelancer-Team von Communicationwise willkommen zu heißen.