Algemene verkoopvoorwaarden

Offertes, Bestellingen

 • Mondelinge en schriftelijke offertes van Communicationwise zijn uitsluitend informatief en vrijblijvend en vermelden de prijzen geldig op het moment van de offerte. Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De klant moet elke offerte – al dan niet gewijzigd na onderling akkoord – schriftelijk (per mail) bevestigen binnen de 30 dagen. Ook Communicationwise kan desgewenst de bestelling schriftelijk (per mail) bevestigen. Indien de klant binnen de 8 dagen na deze bevestiging door Communicationwise of hemzelf geen bezwaar aantekent of wijzigingen aanbrengt aan zijn bestelling, is de klant gebonden door de inhoud ervan en zal deze bestelling als dusdanig worden uitgevoerd.
 • Na bevestiging van de bestelling door de klant zelf of door Communicationwise zoals in art. 1 voorzien, is Communicationwise gebonden door een middelenverbintenis: het zal de bestelling van de klant zo goed mogelijk en in overeenkomst met de offerte trachten uit te voeren.
 • Bij het plaatsen van elke bestelling aanvaardt de klant uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden en verzaakt hij aan eigen of enig andere voorwaarden die niet schriftelijk overeengekomen zijn tussen Communicationwise en hemzelf. Wijziging van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden veranderen niets aan het bindend karakter van deze algemene voorwaarden.
 • Communicationwise zal voor, tijdens en na de uitvoering van de bestelling strikte geheimhouding in acht nemen.

Levering

 • Alle schriftelijk met de klant overeengekomen leveringstermijnen gaan in vanaf de ontvangst van de definitieve opdrachtbevestiging en te vertalen/reviseren/redigeren teksten. Overschrijdingen van de overeengekomen leveringstermijnen, bvb. door ziekte, ongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of overmacht kunnen geen aanleiding geven tot het ontbinden van de overeenkomst of het schadeloosstellen van de klant. Communicationwise moet dit wel zo snel mogelijk aan de klant melden. Indien de klant tijdens de uitvoering van de vertaal-, revisie- of redigeeropdracht bijkomende teksten aan het volume toevoegt, komen beide partijen in onderling overleg een nieuwe leveringstermijn overeen.
 • De klant verleent alle nodige informatie opdat Communicationwise de bestelling tijdig en naar behoren kan uitvoeren. Eventuele deelopdrachten die worden uitgevoerd door derde partijen (fotografen, grafische partners,...) zijn volledig voor de rekening van de klant en vallen geheel onder zijn verantwoordelijkheid. Op verzoek en op risico van de klant kan Communicationwise tegen een overeengekomen vergoeding als gemachtigde optreden.
 • De klant gaat akkoord dat in sommige gevallen een toeslag kan worden aangerekend in functie van de dringende aard van de bestelling (binnen de 2 tot 48 uur voorafgaand aan de deadline) of in geval van weekendwerk. Voor de vertaling van korte teksten (korter dan 500 woorden) wordt een forfait aangerekend waarover de klant bij offerte wordt geïnformeerd.
 • Het verzenden van te vertalen teksten, presentaties of enig ander materiaal naar Communicationwise, eventueel door derden (post, koerierbedrijven bvb.) gebeurt op risico van de klant. Communicationwise is niet verantwoordelijk voor laattijdige levering door de klant of eventueel verlies door derden van deze bronteksten. Eventuele terugzending, bvb. van papieren versies van beëdigde vertalingen door derden, geschiedt op kosten en risico van de klant.
 • Het kan gebeuren en is zelfs normaal en gebruikelijk dat een tekst correcties ondergaat indien deze bij de eerste versie niet naar wens van de klant is. De klant heeft in geen geval het recht een tekst te weigeren zonder dat Communicationwise minstens twee correctierondes heeft doorgevoerd. Indien de klant na twee correctierondes een tekst schriftelijk weigert waarbij aantoonbaar is dat Communicationwise niet op vragen of richtlijnen tot correcties reageerde, kan de klant om een reductie van het factuurbedrag verzoeken.
 • De klant krijgt de toestemming om de tekst te publiceren of te dupliceren op de wijze zoals uitdrukkelijk vermeld staat in de offerte. Indien dit niet in de offerte vermeld staat, krijgt de klant de toestemming om de teksten één keer te publiceren of te dupliceren.
 • De klant moet bij publicatie van de teksten aangeleverd door Communicationwise telkens vermelden dat de redactie en/of vertaling door laatstgenoemde werd uitgevoerd.

Auteursrechten

 • De auteursrechten die voortvloeien uit de uitgevoerde vertaling of redactie van teksten zijn eigendom van Communicationwise. De tekst(en) mag/mogen in geen enkele vorm, geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, op eender welke wijze, ook elektronisch, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de vertaler/copywriter.

Klachten

 • Alle klachten moeten per aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de 5 dagen na levering geschieden.

Betaling

 • Betaling gebeurt te Gent ten laatste 30 dagen na factuurdatum op rekening van Communicationwise. Elke factuur wordt geacht aanvaard te zijn behoudens aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.
 • Bankkosten of andere kosten die het gevolg zijn van internationale transfers zijn volledig ten laste van de klant. Kortingen kunnen enkel na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Communicationwise.
 • Niet-betaling op de vervaldag van één factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en impliceert de ontlasting van voltooiing van de resterende levering. De klant kan dan eventuele hem reeds ter beschikking gestelde teksten op geen enkele wijze gebruiken, publiceren of dupliceren. Ingeval de klant zich hier niet aan houdt, kan Communicationwise gerechtelijke stappen overwegen.
 • Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege een jaarlijkse intrest verschuldigd gerekend aan de intrestvoet van de wet betalingsachterstand in handelsverkeer van 10%. Daarenboven wordt het onbetaalde gedeelte van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10% ten titel van schadevergoeding, met een minimum van € 75.

Annulatie

 • De klant kan een bestelling enkel schriftelijk annuleren mits verkregen voorafgaandelijke schriftelijke aanvaarding door Communicationwise.
 • De klant dient de volledige vergoeding die Communicationwise zou toekomen bij voltooiing van de opdracht te betalen. Dit houdt ook alle bijkomende kosten in die tot op dat moment zijn gemaakt, zoals (terminologisch) opzoekingswerk of voorbereidende werken voorafgaand aan de opdracht.
 • Indien er sprake is van omstandigheden onafhankelijk van haar wil, bvb. door ziekte, ongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of overmacht, kan Communicationwise bij toepassing van artikel 1147 en 1148 BW de bestelling annuleren en de opdracht opheffen zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding.
 • Indien er zich andere onvoorziene omstandigheden zouden voordoen dan deze in de voorgaande alinea beschreven, die noch door de opdrachtgever noch door Communicationwise kunnen worden voorkomen en die de economische basis van de overeenkomst aantasten ten nadele van één van de betrokken partijen, dan moeten die partijen gezamenlijk de vereiste aanpassingen aan de bestelling afspreken. Indien de partijen niet tot een overeenkomst kunnen komen dan duiden zij gezamenlijk een expert aan. Die kan eventueel een schadevergoeding aan één van de partijen opleggen, rekening houdend met de gerechtvaardigde kosten.

Aansprakelijkheid, Geschillen

 • Communicationwise zal alle mogelijke zorg en expertise aanwenden om de opdracht van de klant tot een goed einde te brengen, en zal daarbij goede taalprofessionals selecteren.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle verbintenissen van Communicationwise middelenverbintenissen. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is het slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van zijn verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door zijn opzettelijke of zware fout of door bedrog. Voor overige fouten is Communicationwise niet aansprakelijk.
  Ingeval het aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Communicationwise is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Het is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. Ingeval van overmacht worden zijn verplichtingen opgeschort en is het van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant noch op enige andere wijze aansprakelijk, zoals omschreven in artikel 24 lid 1.
 • Communicationwise kan evenmin niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de teksten, noch voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan derden die het gevolg zou zijn van een persoonlijke interpretatie van de teksten, noch van deze die het gevolg zou zijn van foutieve informatie verstrekt door de klant of derden.
 • Communicationwise is evenmin aansprakelijk voor het verlies, de onderschepping of wijziging van ontvangen of verstuurde teksten via het internet, zelfs in geëncrypteerde of beveiligde vorm. Communicationwise is niet aansprakelijk voor fouten te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant, wijzigingen aangebracht door de klant of derden, foutief of niet toegelaten gebruik of storingen in de hardware en/of software. Communicationwise aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (gebreken in) de producten en/of diensten van derden, noch kan zij enige aansprakelijkheid oplopen, direct of indirect, voor alle schade die wordt geleden ingevolge hacking van haar computersystemen, dan wel wanneer zij het slachtoffer zou zijn van enige vorm van cybercriminaliteit.
 • Voor eventuele geschillen waarin Communicationwise zou zijn verwikkeld, zijn enkel de Rechtbanken te Gent bevoegd. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste van de klant komen. Enkel de Belgische wet is van toepassing op alle activiteiten uitgevoerd door Communicationwise.